Forberedelse til SRP mundtlig eksamen - 3 vigtigste råd (2022)

Forberedelse til SRP mundtlig eksamen - 3 vigtigste råd (2022)

Er du interesseret i at få 80 sider med trin for trin vejledninger, eksempler og skabeloner til alt, der har med din SRP at gøre? Vil du oven i købet have 32 tidligere SRP opgaver, der sikrer dig, at du aldrig løber tør for inspiration til din egen opgave?

Så klik her (eller se mere i videoen nederst på siden)

I denne artikel får du:

De 3 vigtigste punkter, når du forbereder dig til SRP eksamen. Hjælp, skabeloner og eksempler til dispositionen, videnskabsteori og meget mere. 

Din skriftlige opgave er udgangspunktet for eksamen. Derfor forventes det, at du har forberedt dig inden eksamen.

Der er ingen forberedelsestid sat af på selve eksamensdagen. Du møder blot op, når det er din tid, og så går du direkte ind i eksaminationslokalet og begynder. 

Komplet SRP bog, der guider dig grundigt gennem ALLE opgavens dele. Helt gratis.

Indholdsfortegnelse

Sådan forbereder du dig (trin for trin)

Videnskabsteori

Sådan laver du din disposition

Sidst, men ikke mindst

Kom godt i gang (Brug feedback fra tidligere prøver)

Du bør inden SRP-eksamen gøre dig nogle tanker om, hvad du har fået at vide til tidligere mundtlige prøver. Det drejer sig f.eks. om DHO og SRO prøven, da disse minder en del om SRP-eksamen.

Det kan også sagtens være de ting du har fået at vide til andre mundtlige eksamener.

Forsøg at huske på, hvilken kritik du fik. Måske snakkede du lidt for langsomt, var for redegørende eller bragte ikke nok faglig viden i spil.

Det kan være alt muligt.

Det vigtigste er, at du har kritikken i baghovedet, og forsøger at gøre det bedre denne gang. 

Sådan forbereder du dig

1. Find frem til dine centrale pointer

SRP eksamen handler om at præsentere de pointer, du nåede frem til i opgaven. Dine pointer skulle meget gerne have tæt forbindelse til din opgaveformulering.

En overordnet struktur for din eksamen kan sagtens være, at du besvarer din opgaveformulering i taksonomisk rækkefølge.

Det gælder om at forklare, hvad du nåede frem til både i redegørelsen, analysen og diskussionen.

Til sidst skal du give et samlet svar på opgaveformuleringens hovedspørgsmål. Det er dog ikke nok kun at præsentere pointerne fra din opgave. Der skal mere til endnu, hvilket du kan læse mere om i de næste punkter.

2. Få styr på, hvordan du kom frem til dine centrale pointer

Udover at redegøre for dine pointer, så skal du også forklare, hvordan du fandt frem til dem. Dvs, at du skal forklare, hvordan du har brugt fagenes forskellige metoder og teorier i sammenspil med hinanden.

Du kan med fordel følge denne struktur, når du forklarer dine pointer og fremgangsmåde til eksamen.

 1. Hvad stod der i opgaveformuleringen? (f.eks. i det redegørende spørgsmål?)
 2. Hvilken pointe/konklusion nåede du frem til ifm. dette spørgsmål?
 3. Hvordan nåede du frem til denne pointe? (Hvilke metoder og teorier benyttede du?)
 4. Hvorfor brugte du netop denne fremgangsmåde?

Du kan gennemgå denne struktur for hvert spørgsmål i din opgaveformulering til eksamen.

Du kan også vælge, at du først gennemgår alle dine centrale pointer på 2-3 minutter. Herefter kan du så komme ind på, hvordan du nåede frem til dem, og hvorfor du brugte de metoder, du gjorde.

Selve strukturen på din fremlæggelse kan du læse mere om her.

Du får også hjælp til at lave dit talepapir, samt gode råd til, hvad du skal gøre inde til selve den mundtlige eksamen.

De første to punkter har vi allerede gennemgået i trin 1. 

Hvordan?

Du skal nu forklare, hvordan du nåede frem til din pointe/konklusion. Som sagt handler det om at gennemgå, hvilke metoder og teorier du har haft i spil, samt den empiri du har brugt. Du kan f.eks. have brugt den kvantitative metode i samfundsfag i sammenspil med sociologisk teori. 

Hvorfor?

Når du skal forklare, hvorfor du har valgt en fremgangsmåde, handler det meget om at se på, hvordan dine fag bidrager til at besvare din opgaveformulering.

Du skal både vurdere, hvad dine fag har bidraget med enkeltvis, men også hvordan de har spillet sammen. Den teori og de metoder du har brugt, knytter sig nemlig ofte til et bestemt fag.

Fagene har altså givet dig en bestemt “værktøjspakke”, der har hjulpet dig med at besvare opgaveformuleringen.

3. Styrker og svagheder ved din opgave

Du bør i din fremlæggelse løbende vurdere, hvad der fungerede godt i din opgave, og hvad der kunne have været gjort bedre.

Du kan bruge nogle af de nedenstående spørgsmål som inspiration, når du vurderer dit valg af metoder og teorier.

 • Var dit valg af metode relevant for det du ville svare på? 
 • Ville en anden metode have givet et bedre svar end den du valgte?
 • Hvorfor valgte du den metode som du gjorde, og ikke en anden?
 • Fik du koblet nok teori med, når du skulle argumentere for dine pointer?
 • Var der teori, som du ikke fik med, der ville have tydeliggjort dine pointer?
 • Hvilke begrænsninger er der generelt ved de metoder og teorier du har anvendt?
 • Kan dine to forskellige fag eventuelt kompensere for hinandens svagheder?

Når du præsenterer dine svar på nogle af disse spørgsmål, så er det vigtigt, at du er konkret. Dvs, at du skal finde eksempler direkte i din opgave, hvor du måske kunne have brugt en anden metode.

Det tæller ikke op, hvis du bare siger, at du kunne have brugt den kvantitative metode frem for den kvalitative metode. Det er en alt for generel betragtning. 

Videnskabsteori

En vigtig del af det mundtlige SRP forsvar er videnskabsteoretiske overvejelser. Disse overvejelser skal komme i forlængelse af dine overvejelser om dit valg af metode, teori og empiri.

Du kan med fordel følge denne struktur, når du forbereder dit oplæg:

 1. Hvilke faglige metoder har du benyttet, og hvilke teorier og empiri har du brugt i de to forskellige fag?
 2. Forhold dig videnskabsteoretisk til den viden du har tilegnet dig, og hvilken tilgang du har brugt for at opnå denne viden. Inddrag et par relevante videnskabsteoretiske begreber i denne sammenhæng. Du kan finde en oversigt over begreberne her.
 3. Hvilke styrker og svagheder har din viden og din tilgang?

Opbyg en disposition for din fremlæggelse

Når du har gennemgået det vi har beskrevet ovenover, er det tid til at lave en disposition for din fremlæggelse.

Der findes flere forskellige måder du kan strukturere din fremlæggelse til den mundtlig SRP eksamen.

Her vil vi gennemgå to forskellige. 

1. Eksempel på en disposition til SRP eksamen

Redegørende spørgsmål (2 minutter)

 • Hvad stod der i opgaveformuleringen, og hvilke pointer/konklusioner nåede du frem til?
 • Hvad brugte du af teorier og empiri for at nå frem til disse pointer?
 • Eventuelle videnskabsteoretiske overvejelser.
 • Eventuelle styrker og svagheder ved dit valg af empiri og teori.

Analyserende spørgsmål (4 minutter)

 • Hvad stod der i opgaveformuleringen, og hvilke pointer/konklusioner nåede du frem til?

 • Hvad brugte du af metoder, teorier og empiri for at nå frem til disse pointer?
 • Videnskabsteoretiske overvejelser, især ifm. metode.
 • Styrker og svagheder ved dine valg af metode, og eventuelt teori og empiri.

Diskuterende/vurderende spørgsmål (3 minutter)

 • Hvad stod der i opgaveformuleringen, og hvilke pointer/konklusioner nåede du frem til?

 • Hvordan argumenterede du for dine forskellige pointer, dvs, den teori og empiri du brugte. 
 • Eventuelle videnskabsteoretiske overvejelser.
 • Eventuelle styrker og svagheder ved dit valg af empiri og teori.

Afrunding (1 minut)

 • Hvilket svar nåede du frem til på dit hovedspørgsmål?
 • Hvad var din vigtigste pointe ift. styrker og/eller svagheder i dit valg af metode, teori og empiri?

I dette eksempel på en disposition bruger du de taksonomiske niveauer som strukturen for din fremlæggelse. Dette er meget typisk til mundtlig eksamen, uanset hvilket fag vi taler om. 

Det er vigtigt, at du som minimum får videnskabsteoretiske overvejelser med i din præsentation, når du gennemgår analysedelen i din opgave.

Det er nemlig her, hvor du har anvendt den største mængde af metoder, teorier og empiri.

Generelt skal du til hvert afsnit huske at komme med eksempler direkte fra opgaven på, hvordan du er nået frem til dine forskellige pointer. 

2. Eksempel på en disposition til SRP eksamen

 • Præsentation af pointer (3 minutter)
 • Eksempler på, hvordan du er nået frem til dine forskellige pointer (4 minutter)
 • Videnskabsteoretiske overvejelser om valg af metoder, fag og empiri (3 minutter)
 • Afrunding (1-2 minutter)

Denne disposition kan virke mere naturlig til SRP fremlæggelsen. Du skal naturligvis selv tilføje de nødvendige underpunkter.

I dette eksempel er disposition delt op efter det indhold, det forventes, du præsenterer til eksamen, og ikke de taksonomiske niveauer. 

Sådan gør du til eksamen

Du starter med at præsentere alle pointerne for sig, både på det redegørende, analyserende og diskuterende/vurderende plan. 

Derefter kommer du med eksempler direkte fra opgaven, der viser, hvordan du er kommet frem til disse pointer. Du skal her inddrage dine metoder, empiri og teorier.

Bagefter er vi kommet til det videnskabsteoretiske afsnit, der handler om at vurdere styrker og svagheder ved din fremgangsmåde i din SRP.

Til sidst runder du af, hvor du opsummerer alt det du netop har fremlagt? Du kan med fordel i dette afsnit forsøge at give et direkte svar på hovedspørgsmålet i din opgaveformulering. 

Vi har lavet en endnu grundigere trin for trin vejledning til, hvordan man laver en god disposition fra start til slut.

Du får al den viden, der er nødvendig, hvis du gerne vil sætte dig selv op til et 12-tal til eksamen. Du kan læse vejledningen her. 

Sidst, men ikke mindst: Øv dig!

Fundamentet for enhver god mundtlig fremlæggelse er, at du har øvet dig på det du skulle sige. Det handler om at gentage alt det du har arbejdet igennem i din forberedelse, og så præsentere det om og om igen.

Du kan enten gøre det for dig selv, eller over for en ven eller bekendt. 

Mange begår den fejl ikke at øve sig grundigt nok på deres fremlæggelse. Det er ærgerligt, for det er i denne del, at du virkelig kan fremstå med overskud over for lærer og censor.

Hvis du kan din fremlæggelse, næsten uden at skulle kigge ned i din disposition, signalerer du overskud og fagligt overblik.

Det giver et bedre indtryk end, hvis du hele tiden famler efter ordene og taber tråden

Selvfølgelig kan du komme ud for, at du glemmer, hvad du skal sige midt i eksamenssituationen.

Hvad du gør i sådan et tilfælde har vi gennemgået i den samlede guide til mundtlig eksamen.

Her får du i alt 15 gode råd til, hvordan du håndterer den mundtlige eksamen bedst muligt. Herunder, hvad du gør, hvis du går i stå i fremlæggelsen.

Tryk her for at gå til SRP pakken