Studieområdeprojekt - Google Assistent og dens etiske dilemmaer

1
(0)
0 570
10kr
pdf

Denne opgave er blevet udformet i tredje år på HTX i december 2019.

Fag

Teknologi A

Idéhistorie B

Bedømmelse:

Jeg forsvarede opgaven januar 2020 og fik et stort 12 tal. De kunne ikke påpege nogle fejl eller mangler i opgavens indhold. 

Opgaveformulering

Hvilken funktion samt betydning har softwaren ”Google Assistent” i det senmoderne samfund, og hvordan vil fremtidens kunstige intelligens baseret teknologier se ud?

  • Redegør for produktet Google Assistent og dens anvendelse.

  • Analyser hvordan Google indsamler data om forbrugeren, og hvordan bliver det brugt som markedsføring øje med.

  • Diskuter de etiske dilemmaer der opstår når forbrugeren anvender teknologien med udgangspunkt i nedenstående artikel.

  • Vurdere hvordan fremtidens kunstig intelligens, baseret på teknologi, vil se ud.

Indholdsfortegnelse

0.1 OPGAVEFORMULERING .......................................................................................................................................................1

0.2 RESUMÉ.....................................................................................................................................................................................2

1. INDLEDNING ..............................................................................................................................................................................4

1.2 PROBLEMFORMULERING .............................................................................................................................................................................. 4

1.3 PROBLEMAFGRÆNSNING OG BEGREBSAFKLARING ................................................................................................................................... 5

1.4 OPGAVESTRUKTUR ........................................................................................................................................................................................ 5

2. METODEAFSNIT........................................................................................................................................................................6

3. TEKNOLOGIEN BAG .................................................................................................................................................................8

3.1 (KUNSTIG) INTELLIGENS .............................................................................................................................................................................. 8

3.2 DATA OG SAMMENHÆNGE......................................................................................................................................................................... 10

3.3 DEN INTELLIGENTE VIRTUELLE ASSISTENT............................................................................................................................................ 11

3.4 DELKONKLUSION ........................................................................................................................................................................................ 13

4. BRUGERNES DATA ................................................................................................................................................................ 14

4.1 ET PRODUKT I ET SAMFUND ...................................................................................................................................................................... 14

4.2 OVERVÅGNINGSKAPITALISME................................................................................................................................................................... 17

4.3 DELKONKLUSION ........................................................................................................................................................................................ 20

5. TEKNOLOGIETIKKENS PERSPEKTIVER ......................................................................................................................... 21

5.1 BAGSIDEN AF MEDALJEN ........................................................................................................................................................................... 21

5.2 DELKONKLUSION ........................................................................................................................................................................................ 24

6. FREMTIDENS INTELLIGENS ER KUNSTIG ...................................................................................................................... 25

6.1 ÅRET 2062 ................................................................................................................................................................................................. 25

6.1 DELKONKLUSION ........................................................................................................................................................................................ 27

7. KONKLUSION .......................................................................................................................................................................... 28

8. LITTERATURLISTE ............................................................................................................................................................... 29

9. APPENDIKS.............................................................................................................................................................................. 33

9.1 APPENDIKS A .............................................................................................................................................................................................. 33

9.2 APPENDIKS B .............................................................................................................................................................................................. 34

9.3 APPENDIKS C .............................................................................................................................................................................................. 36

9.4 APPENDIKS D .............................................................................................................................................................................................. 37

9.5 APPENDIKS E .............................................................................................................................................................................................. 38

 

Resume:

Dette projekt omhandler softwaren Google Assistent og dens etiske dilemmaer. I arbejdet med emnet, er følgende problemstilling blevet behandlet: Hvilken funktion samt betydning har softwaren ”Google Assistent” i det senmoderne samfund, og hvordan vil fremtidens kunstige intelligens baseret teknologier se ud? Desuden redegøres der i opgaven for begrebet intelligens og hvad det vil sige i den teknologiske sammenhæng. Opgaven stiller sig efterfølgende hen på en omfattende analyse af softwaren samt dens kontekst i samfundet med henblik på at forstå den dataindsamling der bliver foretaget. Derpå bliver der udformet en diskussion med afsæt i hovedpointerne fra redegørelsen og analysen. Diskussionen har til formål at få et indblik i de etiske dilemmaer, der opstår i brugen af den givne teknologi. I diskussionen anvendes forskellige etiske og samfundsvidenskabelige teorier, bl.a. forsigtighedsprincippet og den sociale kontrakt. Desuden anvendes diskussionen også til at få et indblik i det fænomen, der er opstået, at flere og flere affinder sig med at afgive deres personlige data i bytte for en digital tjeneste. Sidst men ikke mindst bliver der lavet en vurdering hvori der vurderes at i fremtiden vil den kunstige intelligens blive en så stor integreret del af samfundet, at den herpå vil blive usynlig.

Der konkluderes dermed at softwaren Google Assistent bliver anvendt af utroligt mange og dermed besidder af en stor betydning og indflydelse på samfundet. Desuden er softwaren ét eksempel på, hvor meget data fylder i forståelsen af den kunstige intelligens. Der bør forventes, at fremtidige kunstige intelligenser kommer til at læne sig op ad Google Assistent, altså teknologier som har til formål at assistere mennesker og effektivisere hverdagen.

Metodeafsnit:

Følgende metodeafsnit vil gøre det klart, hvilket fokus der er blevet lagt i dokumenteringen, samt hvorledes den endelige konklusion og besvarelse på problemformulering er blevet opnået. Me- todeafsnittet vil tydeliggøre hvilke metoder og teorier, der er blevet anvendt ift. til valg så vel som fravalg. Opgaven har til formål at undersøge Google Assistent og dens etiske dilemmaer, hvor de involverede fag er teknologi og idéhistorie. På baggrund af fagene og projektet er opga- ven blevet udformet med brug af den videnskabelige basismodel for at danne rammen for pro- jektet og sørge for en konstant refleksion over metodevalg og sammenhæng i opgaven.

Desuden tager opgaven udgangspunkt i Blooms taksonomi, som netop strukturer opgaven. I den redegørende del er der i høj grad blevet anvendt informationssøgning og således også kil- dekritik hvor troværdighedsvurdering af kilder er blevet anvendt. På baggrund af troværdig- hedsvurderingen er der dermed også blevet valgt og fravalgt kilder. I redegørelsen har der været et fokus på at forstå den teknologi, der ligger til grund for produktets udformning. Desuden er der blevet lavet en historisk begrebsafklaring for kunstig intelligens. Informationssøgningen er blevet fortaget med udgangspunkt i den strukturerede metode. Kilderne har været i form af rap- porter, hjemmesider, artikler og bøger.

Da teknologier ikke kan tænkes løsrevet fra samfundet som en helhed eller fra diverse kon- tekster, bliver der foretaget en teknologianalyse. Teknologianalysen havde til formål at forstå, hvordan Google indsamler data om brugerne til markedsføringsøjemed. I teknologianalysen er der blevet valgt at anvende Aalborgmodellen eller tre-kassemodellen. Denne model er blevet an- vendt da den netop fokuserer på teknologien i sammenspil med samfundet og aktørerne. Dog er analysen blevet anvendt som vejledning, i og med at analysemodellen generelt set anvendes til fysiske produkter, har det dermed været udfordrende at skulle tænke den ind i en software.

I den diskuterende del er der på baggrund af redegørelsen og analysen blevet diskuteret forskellige etiske dilemmaer, som man støder på i brugen af Google Assistent. I denne del er der blevet anvendt en idéhistorisk tilgang, med fokus på etik. På baggrund af de foregående metoder og empiri er der blevet udformet en fremtidsvurdering for kunstig intelligens baseret teknolo- gier.

Overstående valg af metoder mm. har ledt til en dybdegående besvarelse af den udformede problemformulering.

 

Karakter 12
Skole HTX Aabenraa
Klassetrin 3.g

Ingen anmeldelser fundet.

Denne side anvender cookies. Ved fortsat brug af siden accepterer du vores brug af cookies.